ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง “เมืองแห่งความสุข” มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศ

วันที่ 5 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินผลภายในเพื่อทราบผลการดำเนินงานยาเสพติดระดับจังหวัด (Ranking) ว่า ในแต่ละจังหวัดมีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายในความรับผิดชอบแล้วอยู่ในระดับใด ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมการประเมินผลดังกล่าว และได้นำผลมาจัดทำ Ranking โดยข้อมูลเดือนตุลาคม 2555-สิงหาคม 2556 โดยจากการประเมินผลข้อมูลเชิงปริมาณ มีทั้งหมด 23 กรอบกิจกรรม รวม 70 คะแนน (ยังไม่รวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 30 คะแนน) ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) "เมืองแห่งความสุข” มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศและกลุ่มจังหวัดที่มีประชากรปานกลาง โดยมีคะแนน 53.51คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.44