ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ทสจ.ตรังจัดโครงการทำความสะอาด Big Cleaning Day แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลพื้นที่เกาะสุกร

วันที่ 6 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่บริเวณท่าเรือเกาะสุกร หมู่ที่ 4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำความสะอาด Big Cleaning Day แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยมีกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 500 คน ร่วมทำความสะอาด นายมนภัทร วังศานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของประเทศ โดยจังหวัดเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมีเอกภาพของภาคส่วนเกิดศักยภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือเกาะสุกร หมู่ที่ 4 ตลอดแนวชายทะเลและถนนไปจนถึงพื้นที่ป่าชายเลน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ตลอดแนวชายทะเลและถนนไปจนถึงพื้นที่ชุมชน ระยะทางปราณ 1 กิโลเมตร และจุดที่ 3 บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือเกาะสุกร หมู่ที่ 4 ตลอดแนวพื้นที่ถนนและชุมชนไปจนถึงพื้นที่จุดชมวิวเกาะสุกร บ้านเสียมไหม หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก สร้างจิตอาสา สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ตลอดจนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มศักยภาพของภาคราชการและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ระดับสากล