ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง

วันที่ 9 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้(9 ก.ย.)ที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดตรัง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 อำเภอเมืองตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้จำหน่าย และผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ในการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้กลับตัวเป็นคนดี มีคุณภาพและกลับไปสู่สังคมได้อย่างปกติ เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง(ศพส.จ.ตรัง) ร่วมกับคุมประพฤติจังหวัดตรัง สาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง(กลุ่มงานฝ่ายความมั่นคง) และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง จัดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 8 คืน 9 วัน ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2556