ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาท

วันที่ 10 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รายงานว่าวันนี้(10 ก.ย.)ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยางพารา แก่ปลัดจังหวัด ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ,เกษตรจังหวัด ,พาณิชย์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี รวม 16 จังหวัด โดยมี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี , นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ,นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบนโยบาย ทั้งนี้ได้หยิบยกการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น คือให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร 2,520 บาท/ไร่ ตลอดฤดูเปิดกรีดคือ ก.ย.56 - มี.ค.57 ซึ่งเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนต้องขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอระหว่างวันที่ 4 - 30 ก.ย.56 ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 46 ประเภทของกรมป่าไม้ และมีพื้นที่เปิดกรีดครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง และเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์เมื่อแปลงปลูกได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดระดับตำบลและได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งจะรับเป็นเงินสดผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. ระยะปานกลางและระยะยาว ในระหว่าง ต.ค.56- ก.ย.57 จะเป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูปยางพารา ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ในการขยายกำลังการผลิต วงเงิน 15,000 ล้านบาท รวมทั้งการทำกิจกรรมการเกษตรในการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง หรือการเลี้ยงสัตว์คู่กับการปลูกยางพารา การให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรชาวสวนยางรายย่อย 991,717 ราย คาดว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนประมาณ 21,000 ล้านบาท จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางจัดเตรียมเอกสารที่ประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,หลักฐานเอกสารหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีพื้นที่แปลงปลูกยางพาราตั้งอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ