ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศพส.จ.ตรัง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานด้านยาเสพติด

วันที่ 11 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้(11 ก.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง(ศพส.จ.ตรัง) เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการป้องกันและปราบราม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 ซึ่งในปีนี้ ศพส.จ.ตรัง มีผลการดำเนินงาน(Ranking) ในอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดที่มีประชากรปานกลาง โดยมีคะแนน 53.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.44 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในระดับประเทศด้วย จากการที่ทุกหน่วยงานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันผลการดำเนินงานของ ศพส.จ.ตรัง จึงได้คะแนนในอันดับ 1 ของประเทศ ศพส.จ.ตรัง จึงได้จัดทำโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย ประเภทบุคคลได้แก่ 1) นางพรทิพย์ ซุ่นอื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาดีเด่น 2) นางปิยะนุช สุวรรณพัฒน์ ครูวิทยะชำนาญการ โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นผู้รับผิดชอบงาน To Be Number ONE ดีเด่น และ 3) นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอำเภอย่านตาขาว ปฏิบัติงานรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดดีเด่น ประเภทองค์กร ได้แก่ 1) อำเภอเมืองตรัง เป็นองค์กรสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนดีเด่นขนาดใหญ่ 2) อำเภอวังวิเศษ เป็นองค์กรสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนดีเด่นขนาดเล็ก 3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดดีเด่น 4) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดดีเด่น และ 5) ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง มีผลงานด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายดีเด่น นอกจากนั้น ศพส.จ.ตรัง ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง อีก 13 นาย สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดตรัง ตั้งแต่ ต.ค.55-ก.ย.56 ผลการปรายปราม/จับกุมยาบ้ายังคงครองอันดับ 1 ที่มีมากถึง 132,685 เม็ด ,กลุ่มอายุที่ติดยาเสพติดมากที่สุดระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งเขาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทุกหน่วยงาน ทุกคน ต้องร่วมมือกันเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ห่างไกลจากยาเสพติดให้มากที่สุด