ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่ชาวสวนยางในรูปเงินอุดหนุน

วันที่ 12 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสาวยาง โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 2,520 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ ตามพื้นที่ที่เปิดกรีดจริง เท่ากับเป็นการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต กิโลกรัมละ 12 บาท ตลอดระยะเวลาที่เปิดกรีดระหว่าง กันยายน 2556 – มีนาคม 2557 รวมระยะเวลา 7 เดือน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 19 ล้านไร่ ในภาคใต้ 12 ล้านไร่ และภาคอื่น ๆ 7 ล้านไร่ ซึ่งจะมีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากราคาตลาดอีก 12 บาท จำนวน 991,717 ราย ปัจจุบันราคายางพารา จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 78 บาท รวมแล้ว เท่ากับกิโลกรัมละ 90 บาท หลักการได้มาของเงินอุดหนุนคือ ในพื้นที่ 1 ไร่ ได้ยาง 2 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน กรีดได้ 15 วัน รวมได้ยาง 30 กิโลกรัม ดังนั้น ในช่วงระยะเปิดกรีด ตั้งแต่ ก.ย. 56 - มี.ค. 57 รวม 7 เดือน จะได้ยางพารา 30*7 เท่ากับ 210 กิโลกรัม และรัฐบาลชดเชยหรืออุดหนุนไร่ละ 12 บาท เท่ากับ 210*12 เป็นเงิน 2,520 บาท ซึ่งรับเป็นเงินสดได้ทันทีที่ผ่านกระบวนของการขึ้นทะเบียนเกษตรยางพารา และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล แต่รายละไม่เกิน 25 ไร่ รวมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 63,000 บาท และเป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ล่วงหน้า เพราะหากให้รัฐบาลประกันราคา ตลาดโลกจะมองว่ารัฐบาลเป็นผู้ซื้อ ก็จะยิ่งกดราคาให้ต่ำลงเป็นผลให้กลไกตลาดบิดเบือนได้ หากรัฐบาลให้การช่วยเหลือเป็นเงินสดในรูปของปัจจัยการผลิตคือการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาด ราคายางพาราในตลาดก็ยังคงเป็นไปตามปกติ ในระยะยาวเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องทำกิจกรรมการเกษตรเพิ่มเติมในสวนยาง เช่นการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง การเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกยางด้วย