ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังประชุมทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปี 2557

วันที่ 12 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้(12 ก.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ มติ ครม. เมื่อ 10 ก.ย.56 ให้การแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เป็นไปด้วยความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสาวยาง โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 2,520 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ ตามพื้นที่ที่เปิดกรีดจริง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต กิโลกรัมละ 12 บาท ตลอดระยะเวลาที่เปิดกรีดระหว่าง กันยายน 2556 – มีนาคม 2557 รวมระยะเวลา 7 เดือน ปัจจุบันราคายางพารา จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 78 บาท รวมแล้ว เท่ากับกิโลกรัมละ 90 บาท หลักการได้มาของเงินอุดหนุนคือ ในพื้นที่ 1 ไร่ ได้ยาง 2 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน กรีดได้ 15 วัน รวมได้ยาง 30 กิโลกรัม ดังนั้น ในช่วงระยะเปิดกรีด ตั้งแต่ ก.ย. 56 - มี.ค. 57 รวม 7 เดือน จะได้ยางพารา 30*7 เท่ากับ 210 กิโลกรัม และรัฐบาลชดเชยหรืออุดหนุนไร่ละ 12 บาท เท่ากับ 210*12 เป็นเงิน 2,520 บาท ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เมื่อผ่านกระบวนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ในรายละไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 63,000 บาท เกษตรกรรายใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะต้องนำเอกสารไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน หรือดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 เรื่อง ในครั้งเดียว คือขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยต้องเตรียม สำเนาทะเทียนบ้าน(พร้อมตัวจริง) ,สำเนาบัตรประชาชน ,เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของแปลงปลูกยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว และสำเนาสมุดเงินฝากของ ธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอภายในวันที่ 30 กันยายน นี้