ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังประชุมผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราปี 2557

วันที่ 13 ก.ย. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วานนี้(12 ก.ย.) เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายวิโรจน์ อินสว่าง ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยยอด จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ถึงมาตรการการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในไร่ละ 2,520 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครอบครัว หลังจากที่จังหวัดตรังได้จัดประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปเมื่อช่วงเช้าที่ศาลากลางจังหวัดตรัง มติ ครม. เมื่อ 10 ก.ย.56 ให้การแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เป็นไปด้วยความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 2,520 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ ตามพื้นที่ที่เปิดกรีดจริง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต กิโลกรัมละ 12 บาท ตลอดระยะเวลาที่เปิดกรีดระหว่าง กันยายน 2556 – มีนาคม 2557 รวมระยะเวลา 7 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เมื่อผ่านกระบวนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลแล้ว เกษตรกรรายใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะต้องนำเอกสารไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน หรือดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 เรื่อง ในครั้งเดียว คือขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยต้องเตรียม สำเนาทะเทียนบ้าน(พร้อมตัวจริง) ,สำเนาบัตรประชาชน ,เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของแปลงปลูกยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว และสำเนาสมุดเงินฝากของ ธนาคาร ธ.ก.ส. โดยอำเภอห้วยยอดจะดำเนินการโดยให้เกษตรอำเภอลงพื้นที่ไปพร้อมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน นี้