ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 ติดตามโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปี 2556

วันที่ 16 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปี 2556 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปี 2556 โดยมี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง อำเภอย่านตาขาวและอำเภอสิเกา เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจำนวน 6 กิจกรรมย่อย ซึ่งในวันนี้จะเดินทางติดตาม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายนบยักษ์ ทางเข้าน้ำตกน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว งบประมาณ 10,478,000.-บาท โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 30% เป็นถนนสายแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ และอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พรุลุงย่อง หมู่ที่ 3 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง งบประมาณ 2,897,000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 กันยายน 2556 แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตไฟฟ้า ต้องขอขยายเขตเพื่อติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพรุ หากมีฝนตกจะดำเนินก่อสร้างไม่ได้ คาดว่าน่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา