ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
คลังจังหวัดตรังจัดอบรมแนวทางการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

วันที่ 17 ก.ย. 2556 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ นักวิชาการคลัง ชำนาญการ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เช่น การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ งบประมาณจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐโดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทคนิคการวางแผนและแก้ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ และซ้อมความเข้าใจในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเป็นการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง