ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
แรงงานจังหวัดตรังจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงรองรับความต้องการแรงงานในพื้นที่

วันที่ 18 ก.พ. 2557 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

ทีห้องประชุมดุสิตา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้องตรัง นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดตรัง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดตรังฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทด้านแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดตรัง เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดตรัง ประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ทั้งด้านนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนด้านสถานศึกษา และผู้แทนภาครัฐ เพื่อแผนยุทธศาสตร์ไปบริหารแรงงาน ให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ เพราะจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย และที่สำคัญจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชนและตอบสนองต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง