ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันที่ 19 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (19 ก.พ.) เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง การนี้ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวบางสักอำเภอกันตัง และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าสู่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก เพื่อทรงรับฟัง และทอดพระเนตรวีทีทัศน์ ผลการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จังหวัดตรังได้มีการดำเนินงาน โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีโรงพยาบาลกันตัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาความรู้ "นมแม่ไม่ใช่แค่อาหาร....แต่คือรากฐาน สร้างชีวิตคน” พร้อมปรับวิธีคิดในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และการบริหารจัดการโครงการให้แก่แกนนำชุมชน อสม.นมแม่ ประชาชน และหน่วยงานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในแต่ละสาขาฝึกอาชีพ สร้างรายได้เสริมแก่ประชาชน ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "ลูกหลานคนบางสัก เลี้ยงด้วยความรัก ฟูมฟักด้วยนมมารดา เพื่อเด็กพัฒนาการสมวัย” และใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดเวทีประชาคม พร้อมกำหนดข้อตกลงของชาวบ้านเป็นแนวทางปฏิบัติของครัวเรือน ดำเนินในรูปแบบคณะทำงาน กิจกรรมประกอบด้วยการสำรวจข้อมูล แม่และเด็กและทุนสังคมในชุมชน การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม การอบรมสร้างความรู้นมแม่และการพัฒนาเด็ก ให้แก่แกนนำชุมชน อสม.นมแม่ ปราชย์ และประชาชน การอบรมดีเจน้อยนมแม่ การเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอง การให้ความรู้นมแม่ด้วยเสียงไร้สาย การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มราได้แก่ครอบครัว ต่อจากนั้น เสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวบางสัก บ้านหญิงหลังคลอด นางเกตธินันท์ สุวรรณวัฒน์ อายุ 25 ปี ประกอบอาชีพแม่บ้าน สามีชื่อ นายสุชาติ สุวรรณวัฒน์ อายุ 30 ปี อาชีพค้าขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่จำเป็นต้องใช้ในการปลูกยางและปาล์ม เช่น ปุ๋ย มีดกรีดยางพารา ถ้วยรองน้ำ ยางพาราพลาสติกเป็นต้น ครอบครัวนี้มีบุตรด้วยกัน อายุ 10 เดือน 24 วัน เป็นครอบครัวอบอุ่น มีจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โอกาสนี้ประทานสิ่งของเยี่ยมหญิงหลังคลอด พร้อมทั้งทรงมีพระปฏิสันถาร ตามพระอัธยาศัย ต่อจากนั้น เสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวบางสัก บ้านหญิงหลังคลอด นางบัณฑิตา คงสินธุ์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 1 สามีชื่อ นายกิตติพงษ์ คงสินธุ์ อายุ 33 ปี อาชีพหลักทำสวนยาง มีบุตรด้วยกันจำนวน 2 คน คนแรกอายุ 6 ปี 5 เดือน คนที่สอง อายุ 1 ปี 3 เดือน ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุด อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างาครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพเสริมขายก๋วยเตี๋ยว นอกจากนี้ยังปลูกผักบุ้ง และเพาะถั่วงอกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ทำให้สามารถลดต้นทุน การประกอบอาชีพได้มากขึ้น โอกาสนี้ประทานสิ่งของเยี่ยมหญิงหลังคลอด พร้อมทั้งทรงมีพระปฏิสันถาร ตามพระอัธยาศัย จากนั้น เสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวบางสัก บ้านหญิงตั้งครรภ์ นางสาวอนัญญา ทิ้งหลี อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 158 หมู่ 4 ประกอบอาชีพรับราชการครู สามีชื่อ นายการุณ ไวยะ อายุ 35 ปี อาชีพทำสวนยาง มีตายายอาศัยอยู่กับครอบครัว เป็นครอบครัวอบอุ่น อีกทั้งครอบครัวมีจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดี และมีความตั้งใจเลี้ยวลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุด โอกาสนี้ประทานสิ่งของเยี่ยมหญิงหลังคลอด พร้อมทั้งทรงมีพระปฏิสันถาร ตามพระอัธยาศัย และสมควรแก่เวลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จออกจากตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เสด็จกลับวังศุโขทัย