ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ปชส.ตรัง และ ปชส.พัทลุง ร่วมระดมจัดกิจกรรมเสวนา “ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 21 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (21 ก.พ.) เวลา 09.00 น. นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา "ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 3 ปัญหาความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ยาวนานทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ก็พยายามแก้ปัญหา มีบางช่วงที่รุนแรง บางช่วงเบาบาง เจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต่างก็เอาใจช่วย เป็นกำลังใจให้กับทุกคน รัฐบาลปัจจุบันก็กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมือ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติ ทั้งนี้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ระดมจัดกิจกรรมเสวนา "ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ได้รับรู้ เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา คติความเชื่อ หลักคำสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการนำหลักคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำสันติสุขคืนสู่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 50 คน