ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 4/2557

วันที่ 25 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 4/2557 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายมานะ เทือกสุบรรณ ป้องกันจังหวัดตรัง ได้กล่าวถึงการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2557 ในช่วง 1 ปี (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานในการดำเนินการ คือ แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และแผนงานที่ 7 แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยได้กำหนดให้องค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกแผนงาน นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เน้นย้ำในเรื่องของการติดตามผู้ผ่านการบำบัด โดยให้ผู้ติดตามให้เข้มแข็งในการให้กำลังใจแก่ผู้เข้าบำบัด โดยให้คิดว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนป่วย ผู้หลงผิด ไม่ใช่เป็นคนชั่วที่สังคมรังเกียจ ให้ทุกภาคส่วนใช้กลไกของพลังประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน คอยเฝ้าระวังติดตามใส่ใจ เพื่อคนเหล่านั้นจะไม่กลับไปติดยาอีก พร้อมทั้งต้องประเมินให้ได้ว่า ผู้เข้าบำบัดแล้วจะกลับเข้ามาอีกหรือไม่