ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรังจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 9

วันที่ 26 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงพลศึกษา สนามกีฬาเทศบาลนครตรังทุ่งแจ้ง ถนนตรัง-สิเกา นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดตรัง ประจำปี 2557 ครั้งที่ 9 โดยมี นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวรายงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ทรงริเริ่มให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนา เพราะข้าวเป็นสินค้าสำคัญของประเทศ แต่ขณะเดียวกันชาวนากลับมีหนี้สินมากมาย ทำนาได้ข้าวเท่าใดก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด จนได้รับสมญานามว่า "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ตระหนักถึงคุณค่า ศรัทธา และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ นับตั้งแต่มีการตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 จนถึงปัจจุบันนี้ ที่ครบรอบ 98 ปี สหกรณ์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์งานด้านการสหกรณ์ให้เผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยให้องค์กรสหกรณ์มีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการสหกรณ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการวางดอกไม้เพื่อสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีและขวัญกำลังใจในการทำงานร่วมกันต่อไปตามอุดการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการก้าวไปสู่จุดหมายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ให้เกิดความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าต่อไป