ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและให้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดควบคู่ไปกับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าฯ จะนำสมทบเข้ากองทุนฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กยากจน และขาดแคลนในจังหวัดตรัง ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าฯ ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง หรือสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 โทร.0-7521-8267 ภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557