ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กกต.จังหวัดตรังจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายสุรพล วิชัยดิษฐ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ประจำเขตเลือกตั้งอำเภอซึ่งแต่งตั้งมาจากนายอำเภอหรือปลัดอาวุโสอำเภอนั้นๆ ผู้ช่วยปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอ และเจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ ประจำเขตเลือกตั้งอำเภอ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อให้อนุกรรมการประจำเขตเลือก ตั้งอำเภอมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอได้อย่าง แม่นยำ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอ ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และเจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอเข้าร่วมประมาณ 40 คน สำหรับสมาชิกวุฒิสภามีได้จังหวัดละ 1 คน ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จังหวัดตรังมีทั้งหมด 10 อำเภอ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 889 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4 แสนคน