ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง

วันที่ 4 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำสุขภาพดี วิถีพุทธ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำจังหวัดให้มีความรู้และความสามารถในการ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง 6 ชนิด ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดและหัวใจ โรคเอดส์ และมะเร็ง ด้วยการบูรณาการสุขภาพกับหลักพุทธธรรม โดยวิทยากรจากมูลนิธิอุทัย สุดสุข สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายใน 12 เขตบริการสุขภาพ เขตละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 12 คน ซึ่งในภาคใต้มี 2 จังหวัดคือจังหวัดพังงาและจังหวัดตรัง รวม 24 คน และผู้สังเกตการณ์ อีก 10 คน ซึ่งกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การอภิปราย หลักสูตรและแนวทางการสร้างสุขภาพและรักษาพยาบาลวิถีพุทธ การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้สู้โรค โดยะจะทำการอบรมเป็นเวลา 2 วัน