ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายกอบจ.ตรัง” เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้เด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557

วันที่ 5 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี อ.เมือง จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ. ตรัง พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จันทรสว่าง รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง นายสมจิตร คงฉาง รองนายก อบจ.ตรัง นางสุภมาส ศรมณี ปลัดอบจ.ตรัง ผู้กำกับการสถานที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดตรัง ตำรวจ คณะครู นักเรียน จำนวน 1,762 คน จากโรงเรียน 49 แห่ง เป็นประธานและร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือ D.A.R.E ซึ่งจัดโดยองค์การบริหาส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ตำรวจภูธร จ.ตรัง จัดตำรวจแดร์ (D.A.R.E) ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วทำการสอนเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นเวลา 10 ชม. ต่อชั้นเรียนต่อเนื่องกัน ในปี 2557 กำหนดจัด 2 รุ่น และรุ่นที่ 1 ดำเนินการเสร็จแล้วมีนักเรียนผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,762 คน ซึ่งผลการดำเนินการเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองของเด็กนักเรียน โดยปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ตรัง จำนวน 639,200 บาท และ ได้ให้ความสนับสนุน โครงการแดร์มาโดยตลอด นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทาง อบจ.ตรัง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหลายหน่วยงานใน จ.ตรัง เพราะถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงระดับชาติ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อตัวบุคคล ครอบครัว สังคมและชุมชนไปจนถึงประเทศชาติ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีมากมาย แต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน ต้องได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีค่านิยม ตลอดจนทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติ เพื่อทุกคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป