ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
แรงงานจังหวัดตรังแจ้งจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2

วันที่ 5 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยมีแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (เฉพาะกิจการประมงทะเล) โดยให้นายจ้างในกิจการประมงทะเลนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่แล้วมาจดทะเบียนปีละ 2 ครั้ง โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี กรมการจัดหางานได้ประกาศจดทะเบียนผ่อนผันฯ เฉพาะในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2 โดยนายจ้างสามารถยื่นหนังสือแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าวและบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ท.ร.38/1) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075214027-8, 081-9683501