ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
โรงเรียนเทศบาล 6 จัดอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นางวรรณา โนรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กล่าวว่า การอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองในทุกๆด้าน สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ของครูผู้สอนให้สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักสูตรให้ดีขึ้น มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ผู้เรียน และความต้องการของบุคคล สภาพสังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังจำนวน 160 คนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติ์จาก ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้.