ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สนามกีฬารังนกอีแอ่นรำลึก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจ.ตรัง นายสมชาย สุธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 โดยมีนายวัชรศักดิ์ ศรีขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ทีมผู้บริหาร ประธานสภาอบต. บ้วนควน สมาชิกสภาอบต.บ้านควน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลบ้านควน กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด อบต.บ้านควนได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นตำบลบ้านควน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างนักกีฬาให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยมีนักกีฬาจากหมู่บ้านในตำบลบ้านควน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่ย์บอล และกีฬาเซปัคตะกร้อ จำนวน 6 หมู่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ 4 หน่วยงาน