ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของทุกส่วนราชการที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 ในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2557 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเสนอรายชื่อจากส่วนราชการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 3 ราย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กลุ่มที่ 3 ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ได้แก่ นายกุศล แสงน้ำ ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ สังกัด เรือนจำจังหวัดตรัง กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายพรชัย นาคพล ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ 3 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5