ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรัง เดินหน้าวางระบบเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนวิเศษกุล ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกโกกุนถึงสามแยกหมี เพื่อเพิ่มผิวจราจรส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำเป็นระบบเคเบิลใต้ดินเพิ่มอีก 1 สาย ในเขตเทศบาลนครตรัง คือบริเวณถนนวิเศษกุล ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกโกกุนถึงสามแยกหมี ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินงานสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อนำสายเคเบิ้ลลงใต้ดินต่อไป

การวางระบบเคเบิ้ลใต้ดินถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการแก้ปัญหาเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทางในเขตเทศบาลฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงาม ความเป็นระเบียบของเมืองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จังหวัดตรังได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ ทะเล น้ำตก ภูเขาและป่า เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ดังนั้นการพัฒนาเมืองให้มีความเป็นระเบียบจึงมีความสำคัญยิ่ง โดยเทศบาลฯได้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และปีงบประมาณ พ.ศ.2546 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง สูงเป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน และปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 6 พร้อมกับการปรับปรุงเกาะกลาง ปลูกต้นศรีตรัง และเสาไฟฟ้ารูปนางฟ้า(เมขลา) เอกลักษณ์ของเทศบาลนครตรัง จากบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟ และโครงการที่ 2 บริเวณถนนกันตังจากสี่แยกกันตังไปสี่แยกท่ากลาง จรดถนนห้วยยอดบริเวณหน้าคลินิกตรังชาตะ ในปี พ.ศ.2551 ได้ขยายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 3 บริเวณถนนวิเศษกุลบางส่วนและถนนราชดำเนินตลอดสาย ระยะที่ 4 ในปีงบประมาณพ.ศ.2552 เพื่อให้โครงการเชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินจึงได้มีโครงการขยายผลไปยังถนนพัทลุง โดยเริ่มจากสี่แยกข้างที่ว่าการอำเภอ เมืองตรัง (สี่แยกโกกุน) ถึงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดตรัง ซึ่งทั้ง 4 โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโครงการ

นายกฯอภิชิต กล่าวอีกว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทางเทศบาลฯดำเนินงานให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้สัญจรผ่านเส้นทาง ถนนวิเศษกุล ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกโกกุนถึงสามแยกหมีเป็นสำคัญ ซึ่งในช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี่ แต่คาดว่าเมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะนำพาความเจริญ ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยสู่เทศบาลนครตรังอย่างแน่นอน.