ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อบจ.ตรังจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม มีนายทิภา คงนคร รองนายกอบต.กันตังใต้ ผู้นำท้องถิ่น กล่าวรายงานและต้อนรับ โดยมีเยาวชนในพื้นที่ตำบลกันตังใต้ เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 24-28 มี.ค. 2557 และได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเกาะเคี่ยม และมัสยิดในพื้นที่อบต.กันตังใต้ สำหรับ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ตำบลกันตังใต้มีศักยภาพ ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ไปพร้อมกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน