ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง)

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )

วันนี้ (26 มี.ค.) นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง) ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ในการนี้จังหวัดตรังดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำมาใช้วางแผนพัฒนาในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และใช้ในการวัดประเมินผลรายได้ตามตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แลข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง) ได้ดำเนินการจัดเก็บ/บันทึก/ประมวลผล ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 และดำเนินการตรวจสอบระดับตำบล/เทศบาล,อำเภอและจังหวัด โดยอำเภอคัดเลือกและแจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บมูล จปฐ.ดีเด่น, ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นส่งจังหวัด (เขตชนบท) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557