ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ชลประทานตรังแจงสถานการณ์และการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )

นายธีระเทพ เทพสุยะ ชลประทานจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์น้ำจังหวัดตรังในช่วงฤดูแล้งปี 2557 ว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติทุกสายเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2557 ในแม่น้ำตรัง ช่วงต้นแม่น้ำที่สถานีวัดน้ำ สะพานท่าประดู่ อ.ห้วยยอด ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์แห้งแล้ง ส่วนที่สถานีวัดน้ำ บ้านป่าหมาก ต.นาตาล่วง อ.เมือง ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะมีลำน้ำสาขามาเติม เช่น คลองลำภูรา คลองนางน้อย เป็นต้น ส่วนคลองปะเหลียนทั้งสายสภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยภาพรวมสภาพน้ำท่าในจังหวัดตรังยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนสภาพน้ำในโครงการชลปะมานขนาดกลางนั้น ฝายคลองนางน้อย อ.นาโยง ระดับน้ำสูงกว่าสันฝาย 2 ซม.สามารถผันน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำได้ทุกสาย ปริมาณน้ำยังคงเพียงพอ ส่วนประตูระบายน้ำคลองกะลาเส อ.สิเกา ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกัก 29 ซม. สามารถผันน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำได้ทุกสาย และส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคกันตัง วันละ 1,200 ลบ.ม. และเทศบาลควนกุนวันละ 450 ลบ.ม.ปริมาณน้ำก็ยังเพียงพออยู่ และอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อ.ห้วยยอด ความจุที่ระดับเก็บกัก 18.50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 16,790 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 90.76%ของปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก สามารถส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคห้วยยอดได้วันละ 6,000 ลบ.ม. อบต.ท่างิ้ว วันละ 250 ลบ.ม. และอบต.หนองช้างแล่น วันละ 1,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ำยงคงเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้ ชลประทานจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางชลประทานจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับภัยแล้ง ปี 2557 โดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ในเขตพื้นที่ชลประทาน อบต. อบจ. หรือเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ สามารถขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จากโครงการชลประทานตรังโดยตรง เป็นการช่วยเหลือการปลูกข้าวนาปีในช่วงปลายฤดูฝน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่พื้นที่ต้องเป็นผืนเดียวกันไม่ต่ำกว่า 300 ไร่ ส่วนพืชอื่น ๆ ผู้ร้องจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด และในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือพืชทุกชนิด ทั้งนี้จะดำเนินการจัดบริการรถน้ำ จำนวน 1 คัน ความจุ 6,000 ลิตร อบต.ใด ต้องการรับบริการ ร้องขอไปได้ที่ โครงการชลประทานตรัง โทร.075-501062,075-224260