ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง 8 ผู้สมัครเสนอตัวเป็น “สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง” โปรดพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมทำหน้าที่ใน “สภาสูง”

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน หลังครบวาระ โดยกำหนดให้ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 เป็นวันเปิดรับสมัคร ส.ว.ชุดใหม่ ส่วนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต กำหนดวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดตรัง มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง จำนวน 8 คน คือ 1.นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ หรือ โกบุ้น อดีต ส.ว.ปี 2543 พี่ชาย นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือ โกหนอ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ 4 สมัย 2.นายดำรงค์ สินไชย อดีตอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เจ้าของผลงาน "แตงโมไร้เมล็ด” 3.นายเนติวิทย์ ขาวดี อดีต ผบ.กองร้อย อส.ตรัง 4.นายชวลา สัมพันธรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี 2549 และอดีต ผอ.รพ.ตรัง 5.นายถนัด ขวัญนิมิต อดีต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง เขต 13 6.นายพิมล ณ นคร ผู้เชียวชาญประจำตัว นายวิเชียร คันฉ่อง ส.ว.ตรัง คนปัจจุบัน และอดีตผู้จัดการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 7.นายสมนึก บัวทอง อดีตสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด 8.นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ อาชีพอิสระ เป็นทนายความ และเชื่อว่าพี่น้องชาวตรังทั้ง 10 อำเภอคงได้รับการสัมผัสและการแนะนำตัว หาเสียงของผู้เสนอตัวสมัครเป็น "สมาชิกวุฒิสภา” กันอย่างคึกคักแล้ว เนื่องจากระยะเวลาแนะนำตัวชองสนามเลือกตั้ง ส.ว.มีจำกัดเพียงไม่เกิน 30 วัน จึงจำต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าจะเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนของท่านใน "วุฒิสภาอันทรงเกียรติ” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "สภาสูง” คำว่า "วุฒิ” ความหมายตามพจนานุกรม แปลว่า ภูมิรู้ ความเจริญ ความเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น "วุฒิสภา” คือ สถานที่ประชุมของผู้ทรงภูมิความรู้ มีความเจริญทางด้านจิตใจ และมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความสำคัญยิ่ง กล่าวคือ กลั่นกรองกฎหมาย สมารถแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านมาพิจารณาของ ส.ส.เพื่อให้การออกกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุม, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีหรือตั้งคณะกรรมาธิการไปศึกษางานด้านต่าง ๆ ให้มีการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ตั้งข้อสังเกต ให้คำแนะนำ และกระตุ้นเตือนรัฐบาล รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาล, การเลือก แต่งตั้งให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลต่าง ๆ ในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และการพิจารณาถอดถอนบุคคลระดับสูงด้านบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ออกจากตำแหน่ง ด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย จำนวนผู้สมัครทั้ง 8 ท่าน ใครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง” ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกได้เพียง 1 หมายเลข ขออย่าเลือกเพียงเพราะเขาเอาเงินหรืออามิสสินจ้างมาหว่านซื้อ อย่าเลือกเพราะเห็นแก่บุคคลแต่หนหลัง อย่าเลือกเพราะหัวคะแนนชี้ให้เลือก อย่าเลือกเพราะเพื่อนชาวบ้านบอกให้เลือก แต่จงเลือกด้วยการพิจารณาจากปูมประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนประชาชนในวุฒิสภา ขอให้พี่น้องชาวตรังทุกท่านจงเป็นตัวของตัวเองเมื่อเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง สิทธิการตัดสินใจอยู่ในมือของผู้ใช้สิทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดตรัง โดยพร้อมเพรียงกัน