ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการราชบัณฑิตสัญจร การใช้สมุนไพรกับปราชญ์ท้องถิ่นภาคใต้

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยกองวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่า สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในภาคใต้กับปราชญ์ท้องถิ่น รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคใต้ ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในท้องถิ่นไทยทั่วประเทศจะอุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดผ่านการนำมาใช้ด้วยภูมิปัญญาของหมอชาวบ้าน จนเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย เพราะสมุนไพรสามารถนำมารักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราได้นำหลักวิชาการสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทยก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในวงการแพทย์มากขึ้น ราชบัณฑิตยสถานเป็นแหล่งของผู้ทรงความรู้หลากหลาย เช่น วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ ยังมีพันธกิจหลักคือการค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชาแล้วนำผลงานที่สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ราชบัณฑิตยาสถานโดยสำนักวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการกับแพทย์แผนไทย หรทอหมอชาวบ้าน ในครั้งนี้เป็นการเสวนาระหว่างภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดสงขลา พัทลุง และจังหวัดตรัง และมีนักวิชาการของราชบัณฑิตยสถานร่วมอภิปรายในหัวข้อ ป่า สมุนไพร : การอยู่ร่วมอย่างอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน ซึ่งการจัดสัมมนาการใช้สมุนไพรกับปราชญ์ท้องถิ่นภาคใต้ มีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2557 นี้ ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง