ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจ “โรงแรม หอพัก สถานบริการ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ร้านค้าของเก่า และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ”

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจ "โรงแรม หอพัก สถานบริการ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ร้านค้าของเก่า และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 696 คน การประกอบธุรกิจข้างต้น เป็นธุรกิจที่สำคัญที่จะส่งผลต่อจังหวัดตรังในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามลักษณะของธุรกิจนั้น ๆ โดยเชื่อว่าผลสัมฤทธิ์จากการได้ร่วมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดตรัง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบของสังคม ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย "ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ภาคส่วนของสังคมมีความสงบสุขอย่างสมดุล