ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สาธารณสุขตรัง เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่ยังหลงเหลืออยู่ ทั้งเชิงรุกและแบบตั้งรับในโรงพยาบาล หลังจากพบอัตราค้นหาผู้ป่วยต่ำสุดในเขตบริการสุขภาพที่ 12

วันที่ 25 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผย ว่า จากสถานการณ์วัณโรคในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2548-2557 พบว่า มีการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปี ละ 3,500-4,000 ราย การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2557 ที่ผ่านมา จังหวัด ตรัง มีอัตราค้นหาผู้ป่วยต่ำสุด ร้อยละ 51.1 ปัญหาที่พบ คือ ยังมี อัตราตายสูง ร้อยละ 8.1-9.2 ผู้ป่วยขาดการรักษา ร้อยละ 2.8-6.0
ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงได้นำร่องการบริหารจัดการ ข้อมูลเฝ้าระวังวัณโรค ในระดับโรงพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย เร่งค้นหาผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่ ทั้งเชิงรุกและแบบตั้งรับในโรง พยาบาล โดยผ่านทางช่องสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ผู้ที่มีอาการสงสัยเป็น วัณโรคมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด หรือรักษาแล้วแต่ไม่ ได้ขึ้นทะเบียนรายงาน ให้ขึ้นทะเบียนเข้ามาในระบบรายงานผู้ป่วยวัณโรคของ สำนักวัณโรคต่อไป