ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการศัตรูพืชชุมชน โดยใช้ระบบพี่สอนน้องตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 25 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธีระ วิวัฒนานนท์ เกษตรอำเภอสิเกา เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา ได้มอบหมายให้นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาว ลลิดา ศิริเสาร์ เกษตรประจำตำบลไม้ฝาด จัดอบรมโครงการศัตรูพืชชุมชน ในหมู่ ที่2 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 คน โดยใช้ระบบพี่สอน น้องตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจร่วมกัน ตั้งแต่การ สำรวจ ติดตามสถานการณ์ การตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่เหมาะ สม และการผลิตชีวภัณฑ์ใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง สามารถนำข้อมูลมาวาง แผนจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ สามารถ รักษาพืชผลการเกษตรไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการระบาดศัตรูพืช ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี โดยใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนทำให้ลดต้นทุนการผลิตพืช ให้แก่เกษตรกร และรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นพิษได้