ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ในการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัดเทศบาลนครตรัง

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัดเทศบาลนครตรัง โดย มีนายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรังและนายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและงานประกันสุขภาพโรงพยาบาล ตรัง เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้โครงการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัดเทศบาลนครตรัง เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่อาคารฝั่งทิศตะวันออกสระกะพังสุรินทร์ ถนนเวียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เทศบาลนครตรังเป็นหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ที่สนับสนุนจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์กายภาพบำบัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลศูนย์ตรังเป็นโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน เขตเทศบาล สำหรับการจัดตั้งศูนย์การภาพบำบัดของเทศบาลนครตรังร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ ตรังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมายิ่งขึ้น เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโรงพยาบาลตรัง และเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่เดิม เป็นการขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เทศบาลนครตรังและโรงพยาบาลศูนย์ตรังร่วมดำเนินการตั้งแต่วันที่มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นระยะเวลา 5 ปี ทางเทศบาลนครตรังมีความมุ่งหวังให้บริการประชาชนโดยเฉาพะผู้สูงอายุ ที่เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่อนข้างลำบาก และเพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น