ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ร่วมกับชาวบ้าน และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 30 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุโณปการหาที่สุดมิได้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอันเป็นสมบัติ สำคัญของชาติ อาทิ ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดทำโครงการฟื้นฟูป่าชายเลยที่ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ตลอดจนการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และนอกจากนี้ยังทรงมีภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมากมายทั่ว ประเทศ ทรงมีพระราชกรณียกิจหลักที่ทรงปฏิบัติอย่างยาวนาน เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณมหาศาลต่อประเทศไทย ทั้งนี้กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนบนเนื้อที่ 10 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกคือโกงกาง จำนวน 7,100 ต้น และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดปลากะพงขาว จำนวน 4,000 ตัว กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลึกกว่า 200 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม ให้ป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ทุกคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พลังมวลชนผู้มีจิตสาธารณะ และมีอุดมการณ์เดียวกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ได้มีโอกาสแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งจะทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น