ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมตรัง เข้าคอร์ดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักศาสนาอิสลาม

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 140ณ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม เพื่อสร้างเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ให้มีความมั่นคงในชีวิต มีความแข็งแกร่ง ทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเป็นพลเมือง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิธีประชาธิปไตย และ มีความสุข มีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า เด็กนักเรียน และ เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของประเทศ เป็นพื้นฐานการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศชาติ ทั้งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาคุณภาพเด็ก และ เยาวชนให้มีศักยภาพมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ไปพร้อมกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ ประเทศอย่างยั่งยืน