ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร จังหวัดตรัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : วสส.ตรัง วิชาการ

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข และทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม "สิรินธร” ให้แก่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง เป็นแห่งแรก ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา: วสส.ตรัง วิชาการ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดตรังขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดให้มีบริการด้านสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน