ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดตรัง

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดตรัง นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการเดือนมีนาคม 2558 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 และปี 2558 ซึ่งในการตรวจติดตามครั้งนี้เน้นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ อาทิ งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณของส่วนราชการที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด งบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้เน้นให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และให้จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทังเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน