ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังออกหน่วยบริการ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนวัดควนเมา หมู่ 2 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้บริการแก่ประชาชน มีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บูทนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้พบปะกับพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ทุน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน มอบอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนในพื้นที่ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรตำบลควนเมา จำนวน 200 ชุด จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เป็นโครงการให้บริการประชาชนในลักษณะบูรณาการงานในกระทรวงต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐลงสู่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ / ชุมชน ในภาพรวม