ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ปชส.ตรัง นำเครือข่ายสื่อมวลชนทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 29 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ประเทศไทยดำรงความเป็นชาติและมีเอกราชอธิปไตยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงนำประเทศชาติสู่ความเจริญให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จนนำมาสู่การพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย และภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นสถาบันหลักของชาติด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจนานัปการ ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จึงได้มีการดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการรับรูข้อมูลข่าวสาร พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถือว่าเป็นคุณอนันต์ต่อพศกนิกรชาวไทย ที่จะนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันแปรอยู่ในขณะนี้ นายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ทรงแก้ปัญหาให้กับพสกนิกร โดยให้นำหลักเศรษฐกิจไปปรับใช้โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สื่อมวลชนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรตามรอยพระราชดำริ จำนวน 1 ครั้ง คือที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายธีรพงษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า จากนั้นก็จะขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่รณรงค์ ให้ประชาชนมีสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นอกจากจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่ควบคู่ประเทศชาติไทยไปตลอดแล้ว ยังเป็นการสื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมนำเอาพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป้นอย่างดี.