ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรัง เตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ไม้ผลในจังหวัด

วันที่ 29 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดตรังขณะนี้ได้ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ใน 42 ตำบล 1 เทศบาล 294 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 723 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 40.66 ทั้งนี้เกรงว่าปัญหาภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรประเภทไม้ผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อาทิ มะละกอเรดเลดี้ ฝรั่งแป้นสีทอง ลำไยนอกฤดูกาล ส้มโชกุน แตงโมเกาะสุกร ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังได้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ 4 ด้านได้แก่ การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนจัดทำพื้นที่เสี่ยง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ติดตามสถานการณ์ และประสานกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งด้านการฟื้นฟูได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอออกสำรวจให้คำแนะนำเกษตรกร ในการเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งพร้อมทั้งประเมินความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป