ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรังจัดอบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อส่งวัตถุดิบให้แก่โรงพยาบาล

วันที่ 30 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมุนไพร ไทยกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งการบริโภคในรูปแบบของ เครื่องเทศ เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารสุขภาพ อาหารเสริม และการนำไปใช้เป็น ยา แต่ประสบปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรกร หลายรายไม่ทราบข้อมูลความต้องการของตลาดที่แท้จริง รวมทั้งการผลิตของเกษตรกร ยังไม่มีศักยภาพในการผลิตเพียงพอ จึงไม่สามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหลายราย ก็ประสบปัญหา ขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการ รวมถึงไม่ทราบแหล่งรวบรวมวัตถุดิบ ทำให้ การผลิตและการตลาดไม่สอดคล้องกัน

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงจัดอบรมส่งเสริม การปลูกพืชสมุนไพรแก่กลุ่ม เกษตรกรเพื่อส่งวัตถุดิบให้แก่โรงพยาบาล ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผักและสมุนไพร) ขึ้น โดย มี นางฉลวย เวียนคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายบัญชา เกิด ล่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังวิเศษ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ร่วม ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร ให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าสมุนไพรตามความต้องการของตลาดในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ซึ่งในปี 2558 เน้นส่งเสริมการผลิตพืช สมุนไพรปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรส่งโรงพยาบาลที่มีการผลิตยา สมุนไพร ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พัฒนากลุ่มและ เครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรคุณภาพ ส่งเสริมกลุ่มนำร่องผลิตพันธุ์สมุนไพรเพื่อ การกระจายพันธุ์ในชุมชน และจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์สมุนไพรเศรษฐกิจหายากหรือขาดแคลน