ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง แจ้งให้นายจ้างและสถานประกอบการให้รายงานตัวและขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู (รอบสุดท้าย)

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องจากยังมีนายจ้าง/สถานประกอบการบางส่วนยังไม่นำแรงงานต่างด้าวมารายงานตัว และจดทะเบียนทำประวัติ จึงเพิ่มวันเปิดดำเนินงานของเดือนมิถุนายน 2558 ดังนี้ แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล มารายงาตัวเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่ จดทะเบียนทำประวัติ (สำหรับแรงงานต่างด้าวคนใหม่) ตรวจสุขภาพ และขอรับใบอนุญาตทำงานในวันที 16,17,18,23,24,29 มิถุนายน 2558 แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่น ๆ (นอกเหนือกิจการประมงทะเล) มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่ และขอรับใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ในวันที่ 16,17,18,23,24,25,29 และ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการติดต่อขอรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ารายงานตัวรับบัตรประจำตัวใหม่และจดทะเบียนทำประวัติให้แรงงานต่างด้าว (กิจการประมงทะเล) ล่วงหน้า ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง โทร.075-214027-8 หรือ 081-9683501