ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้เสนอแนวทางในการปฏิรูปประกันสังคมสู่อนาคต เพื่อร่วมคืนความสุขให้กับผู้ประกันตนใน 4 แนวทาง อันประกอบไปด้วย การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารไปสู่อนาคต สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรตรวจสอบต้องเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการต่อสาธารณชน และสำรวจความพึงพอใจผู้ประกันตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานประกันสังคม จึงดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบของการสื่อสาร 2 ทาง (Two way communication) โดยใช้สื่อบุคคล ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลมากที่สุด ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งเป็นการบูรณาการความต้องการรับรู้ในเรื่องงานประกันสังคมของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงาน และสื่อมวลชน ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม สร้างสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อได้อย่างถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน