ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (5 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ พร้อมเปิดป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ พรุนาท่าม หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสู่สภาพเดิม มีพระราชดำริให้มีการปลูกป่าชุมชน การปลูกป่าเสริมธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับในปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา