ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลตำบลห้วยยอด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลห้วยยอด ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด ดำเนินการฉีดวัคซีน MR ป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7 ปี ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551-31 มกราคม 2555 ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด-หัดเยอรมัน ให้อยู่ในระดับเพียงพอต่อการป้องกันโรคได้ และไม่มีการระบาดของโรคหัดในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รณรงค์ นอกจากนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ โดยจะเน้นการจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์วัคซีนที่จำเป็นครอบคลุมประชากรกลุ่ม เป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์กำหนด อันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยห่างไกลจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติไทยให้เข้มแข็งสืบไปในปี 2558