ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน” จำนวน 150 แปลง

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พระองค์ท่าน รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน มีนโยบายที่จะเร่งรัดให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัว พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง และกรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) สำหรับผลการดำเนินการตามโครงการได้ผลงานตามเป้าหมาย และในวันนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในท้องที่อำเภอวังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รวมจำนวน 150 แปลง