ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ปี 2558 ณ ศาลาเทศบาลนุสรณ์ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง กล่าวว่า เทศบาลเมืองกันตัง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนนำสุนัขที่อยู่ในความดูแลมารับ บริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงของประชากรสุนัขที่อาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อีกต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกันตังได้ดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลงได้ โดยในปี 2558 เทศบาลเมืองกันตัง มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ ร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการฉีดยาคุมกำเนิด การผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้และเพศเมีย เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวอีกทางหนึ่งด้วย โดย งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันตัง ได้ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ปี 2558 ณ ศาลาเทศบาลนุสรณ์ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันตัง นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก