ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 7 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นางวรรณดี อนุรัตน์ นางสาวฤทัยรัตน์ ขาวสุด และว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ บ้านควนเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่บ้านควนเลียบ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เอื้อประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตรและพัฒนาเกษตรกร และเป็นข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร กรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จึงขอแจ้งเกษตรกรให้มาดำเนินการ ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แล้ว และกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้เคยดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ เอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินและภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ