ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

วันที่ 7 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วม มือจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง,โรงเรียนวัดสันติวัน,เรือนจำชั่วคราวเหรียง ห้อง,เทศบาลคลองเต็ง,อบต.นาท่ามเหนือ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่7,8 และราษฎรตำบลนาท่ามเหนือ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายด้านเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย