ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรังเปิดงานรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัย

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ตลาดนัดเกษตรกร ถนนพัทลุง อ.เมืองตรัง นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัย โดยมี นายไพศาล โรจน์สราญรมณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก แต่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจำเป็น มีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ปริมาณผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาด มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเกษตรกรบางส่วนมีความต้องการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย แต่ยังขาดความรู้และทักษะในการผลิต รวมทั้งขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ทำให้ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยมีจำกัด และปัญหาลัก คือ เกษตรกรยังขาดแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ที่แยกจากตลาดทั่วไป ในขณะเดียวกันผู้ซื้อและผู้บริโภคที่มีความต้องการผลผลิตที่ปลอดภัยก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจำหน่ายหรือแหล่งผลิตได้ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภคผักปลอดภัย และเพื่อส่งเสริมการตลาดการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยกิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การเดินรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัย การสาธิตการประกอบอาหารจากผักปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ และการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันตำผักลีลา การประกวดยำผักปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค และการตอบปัญหาสอดแทรกความรู้เรื่อง พิษภัยสารเคมี และประโยชน์การบริโภคผักปลอดภัย นอจากนี้มีการบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผัก และวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดแก่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เข้าร่วมงานอีกด้วย